Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Włochy > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności ZGN

Przedmiot działalności ZGN

  Drukuj
 

Przedmiotem działalności ZGN jest w szczególności:

 1. zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym:
  • eksploatowanie lokali
  • organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,
  • utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli,
  • zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
  • pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
  • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali),
 2. obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,
 3. wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości,
 4. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym:
  • zarządzania nieruchomością,
  • remontów i modernizacji,
  • inwestowania w nieruchomość,
 5. dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami,
 6. dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych,
 7. przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami,
 8. rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami,
 9. ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości,
 10. naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności,
 11. rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości,
 12. dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów,
 13. wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy,
 14. udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 15. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych,
 16. występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.
 17. wykonywanie poboru i dokonywanie rozliczenia  opłat targowych według zasad określonych w przepisach wydanych przez władze m. st. Warszawy.
 
 
Wprowadził BZMW/mkurc 01-10-2007
Aktualizujący Kowalska Aldona 07-07-2011
Zatwierdzający bzmw/mkurc 08-07-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2011
Liczba odwiedzin: 3660
Rejestr zmian